Membrii Asociației

Prevederi referitoare la membrii Asociatiei “OLD CARS CLUB TRANSILVANIA”

Art. 18 MEMBRII

18.1. Asociaţia are următoarele categorii de membrii:

  • Membri fondatori;
  • Membri de onoare;
  • Membri simpatizanţi;
  • Membri.

18.1.1. Membri fondatori sunt membri ce au constituit asociaţia

18.1.2. Calitatea de membru de onoare se acordă persoanelor sau instituţiilor din ţară sau străinătate care s-au distins în promovarea activităţilor cuprinse în acest statut precum şi sponsorilor oficiali. Membri de onoare nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale.

18.1.3. Calitatea de membru simpatizant poate fi dobândită de orice persoană fizică din ţară sau străinătate care nu posedă un vehicul istoric dar care este interesată de activităţile desfăşurate de Asociaţie. Membri simpatizanţi nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale.

18.1.4. Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană fizică, iubitor al activităţilor prezentate în Capitolul III, posesor al unui vehicul istoric, care se înscrie în Asociaţie, achită taxa de înscriere, consimte să respecte prevederile prezentului statut şi achită cu reguraritate cotizaţia anuală.

18.5. Criteriile tehnice de admitere în Asociaţie vor fi stipulate în Regulamentul de Ordine Interioară.

Art. 19 DREPTUIRLE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

19.1. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

19.1.1. Să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile administrative ale Asociaţiei;

19.1.2. Să participe cu drept de vot la Adunările Generale ale Asociaţiei, secţiei sau filialei din care fac parte;

19.1.3. Să beneficieze de asistenţă tehnică, juridică, financiară acordată de Asociaţie membrilor săi;

19.1.4. Să participe la manifestările iniţiate de Asociaţie respectând regulamentele de organizare cadru şi particulare ale acestor acţiuni;

19.1.5. Să beneficieze de toate avantajele care decurg din afilierea Asociaţiei la organizaţii interne şi internaţionale de specialitate precum şi de sponsorizări efectuate conform legilor în vigoare;

19.1.6. Să colaboreze la realizarea elementelor de publicitate realizate de Asociaţie.

Art.20 ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

20.1 Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

20.1.1. Să cunoască şi să respecte prevederile prezentului statut;

20.1.2. Să participe activ, neselectiv la realizarea activităţilor propuse de Asociaţie;

20.1.3. Să consulte conducerea Asociaţiei ori de câte ori este solicitat în vederea realizării de interviuri în presă sau la radio/televiziune privitoare la activitatea Asociaţiei, aprobare necesară evitării creării de litigii care ar putea afecta imaginea Asociaţiei;

20.1.4. Să menţină vehiculele istorice pe care le deţin în perfectă stare tehnică şi estetică;

20.1.5. Pe durata manifestărilor organizate de Asociaţie să afişeze însemnele Asociaţiei şi materialele publicitare ale sponsorilor afişate în conformitate cu prevederile F.R.A.K.
20.1.6. Să achite cotizaţia anuală lunar/semestrial până la sfârşitul anului în curs.

Art.21 EXCLUDEREA MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

21.1. Poate fi exclus din Asociaţie membrul care aduce acesteia prejudicii morale, materiale sau de alta natură.

21.2. Poate fi exclus din Asociaţie membrul care nu respectă prezentul statut sau hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director.

21.3. Se exclud din Asociaţie membri care dau dovadă de un caracter nedemn sub aspect moral, civic sau sportiv în cadrul manifestărilor organizate de Asociaţie.

21.4. Poate fi exclus din Asociaţie membrul care dovedeşte indiferenţă în conservarea şi recondiţionarea vehiculului propriu.

21.5. Se exclud din Asociaţie membri care manifestă indiferenţă faţă de manifestările organizate de Asociaţie lipsind în mod repetat şi nejustificat de la acestea.
21.6. Se exclud din Asociaţie membri ce se fac vinovaţi de angajarea răspunderii Asociaţiei în raporturile cu terţii, fără a fi autorizaţi de Consiliul Director.