Statutul Asociației

Din Statutul Asociației “OLD CARS CLUB TRANSILVANIA”

Art. 5 SCOPUL ASOCIATIEI

5.1. Scopul OLD CARS CLUB TRANSILVANIA este de a promova şi încuraja conservarea, restaurarea şi utilizarea vehiculelor istorice în condiţii istorice şi tehnice corecte.

5.2. Prin vehicul istoric se înţelege orice vehicul cu propulsie mecanică, fabricat cu mai mult de 25 de ani înainte de prima zi a anului curent, aflat în posesia unei persoane sau instituţii, care este conservat pentru interesul sau tehnic, istoric sau pentru colectie.

5.3. Noţiunea de vehicul istoric cuprinde toate vehiculele puse în mişcare prin forţa unui motor a cărui sursă de energie poate fi benzina, motorina, gazogenul, aburul sau electricitatea, destinate transportului de persoane sau mărfuri: autoturisme, motociclete, camioane, autobuze, vehicule militare, vehicule agricole, etc.

Art.8 OBIECT DE ACTIVITATE

OLD CARS CLUB TRANSILVANIA are ca obiect de activitate:

8.1. Informarea şi cultivarea interesului pentru practicarea automobilismului şi a turismului automobilistic cu vehicule istorice în cadrul manifestarilor organizate de Asociaţie dar şi în afara acesteia.

8.2. Conservarea parcului tehnic rutier naţional prin acţiuni de informare a deţinătorilor de vehicule istorice cu privire la valoarea tehnică şi culturală pe care o reprezintă precum şi conjunctura care dă valoare istorică acestor vehicule.

8.3. Stabilirea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare cu organizaţii interne şi internaţionale cu acelaşi profil, cu asociaţii, cluburi şi federaţii de specialitate, precum şi cu alţi parteneri de profil, persoane fizice sau juridice.

8.4. Colaborarea cu autorităţi şi instituţii publice şi oricare alte persoane juridice sau persoane fizice în vederea dezvoltarii activităţilor descrise de prezentul statut.

8.5. Sprijinirea şi stimularea manifestărilor organizate cu vehicule istorice prin acordarea de asistenţă tehnică vehiculelor de acest gen.

8.6. Acordarea de asistenţă tehnică şi logistică asociaţiilor similare din străinatate care organizează manifestări ce tranzitează teritoriul României.

8.7. Asociaţia se afiliază la F.R.A.K. (Federaţia Română de Automobilism şi Karting) pe care o recunoaşte ca singura autoritate sportivă naţională din România pentru automobilism şi karting obligându-se să respecte în totalitate regulamentele, normele şi dispoziţiile acesteia. De asemenea orice schimbare de statut se va face cu avizul F.R.A.K.

8.8. Să susţină libertatea de a utiliza pe drumurile publice vehicule istorice şi necesitatea alinierii legislatiei româneşti la prevederile legale existente în ţările Uniunii Europene cu privire la: libertatea membrilor de a importa/exporta în nume personal vehicule istorice, sistem de percepere a taxelor/impozitelor şi înmatriculare în circulaţie.

8.9. Colectarea de materiale şi informaţii referitoare la istoria automobilului şi întocmirea unei baze de date care să cuprindă o listă a muzeelor, inventatorilor şi piloţilor de renume din România, dar şi a posesorilor de vehicule istorice.

8.10. Poate desfăşura alte activităţi economice directe, poate înfiinţa societăţi comerciale în condiţiile legii şi poate achiziţiona vehicule, cu respectarea normelor legale în vigoare şi a prevederilor prezentului Statut, strict în vederea desfăşurării Obiectului de Activitate.

Art. 9 ATRIBUŢII ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE.

9.1. Organizarea şi susţinerea de reuniuni de iniţiere în tehnicile de restaurare, conservare şi întreţinere a vehiculelor istorice.

9.2. Organizarea şi coordonarea de festivaluri, concursuri, parade, raliuri, expoziţii şi alte acţiuni de interes sportiv, tehnic, istoric, cultural sau filantropic cu vehiculele istorice deţinute de membri Asociaţiei sau de invitaţii acesteia.

9.3. Editarea şi difuzarea unor programe, broşuri, afişe, reviste, insigne, autocolante, pixuri, fanioane, agende, tricouri, brichete, calendare, carţi poştale, medalii, cupe, casete video cu manifestarile Asociaţiei, postere, plachete, numere de concurs, agende de bord, diplome, hărţi şi itinerare de concurs, panouri specifice, invitaţii precum şi a altor materiale tematice realizate în cadrul Asociaţiei, menite să popularizeze imaginea şi activitatea Asociaţiei.

9.4. Facilitarea procurării de documentaţii, cataloage, piese de schimb şi consumabile pentru membri Asociaţiei.

9.5. Realizarea unor emisiuni/articole pe teme legate de activitatea Asociaţiei, sfaturi tehnice, file din istoria automobilului, etc în colaborare cu posturi de radio-TV/pubicaţii.

9.6. Asigurarea de asistenţă tehnică membrilor Asociaţiei pe toată durata desfăşurării manifestărilor organizate de Asociaţie precum şi transportul de piese, cauciucuri, scule, lubrifianţi şi carburanţi, în condiţiile legii la şi de la manifestările interne şi internaţionale.

9.7. Sa formeze echipe de profil care să participe la manifestări de gen din ţară sau străinătate.

9.8. Iniţierea şi participarea la dezbateri pe plan naţional şi internaţional legate de evoluţia şi dezvoltarea mişcării de gen.

9.9. Efectuarea de schimburi de publicaţii, documentaţii, materiale, scule şi dispozitive cu asociaţii, cluburi şi specialişti din ţară şi străinatate.

9.10. Organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii şi cluburi similare din ţară şi străinatate.

9.11. Realizarea unei pagini web, cu adresa www.oldcarsclub.ro pentru popularizarea activităţii asociaţiei.

9.12. Organizarea unei campanii de identificare şi clasificare a tuturor vehiculelor istorice.

9.13. Organizarea de manifestări nepericuloase, de turism şi regularitate, care să prevină accidentele grave.

9.14. Iniţierea de orice alte acţiuni privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor specifice.