Regulamentul Brașov Classic Rally 2013

1. DEFINIŢII

Raliul
Raliul de regularitate este un eveniment ce se desfăşoară în etape, pe baza timpilor sau a vitezei medii impuse. Pe toată durata raliului Participanţii trebuie să respecte Codul Rutier şi viteza medie pe etape nu poate depăşi 50 km/h. La Raliu pot participa numai autovehicule fabricate înainte de 31 decembrie 1983. Nu pot participa la Raliu vehicule militare cu armament la bord, camioane sau replici. Regulamentul de concurs poate stabili şi alte condiţii suplimentare. Sunt permise numai modificări conforme cu anii de fabricaţie a tipului vehiculului.

Regulamentul de concurs
Este o completare scrisă a regulamentului unui Eveniment. Aceasta conţine datele Organizatorilor Evenimentului, contactul, numele oficialilor, condiţiile de înscriere şi regulile de concurs care completează Regulile de bază. În cazul în care Regulamentul de concurs şi Regulile de bază se contrazic în vreun mod, atunci Raliul se supune prescrierilor Regulamentului de concurs.

Organizator
O firmă sau asociaţie care organizează Evenimentul cu deplină responsabilitate. Organizatorul Şef va fi desemnat în scris de conducătorul firmei sau asociaţiei, acesta urmând să deţină puterea de decizie pe tot parcursul Evenimentului. În cazul în care nu s-a desemnat această persoană, atunci această funcţie este îndeplinită de către administratorul firmei sau preşedintele asociaţiei. Organizatorii se vor supune indicaţiilor Organizatorului Şef. Directorul sportiv se va ocupa de buna despfăşurare a evenimentului din punct de vedere sportiv. Directorul sportiv se subordonează direct Organizatorului Şef.

Juriul decide în cazul eventualelor contestaţii şi altor cazuri discutabile. Membrii: Directorul sportiv, Organizatorului Şef şi două persoane din rândul Participanţilor, desemnate de Organizator. Aceste două persoane trebuie să nu fie subiectul contestaţiei.

Arbitrii au sarcina aplicării şi verificării respectării regulamentului, să efectueze controlul orar. Decizia lor este obligatorie. Arbitrii se subordonează Directorului sportiv şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu indicaţiile acestuia.

Echipajul este format din două persoane - Membrii Echipajului (pilot şi navigator) - și autovehicul. Reprezentantul Echipajului este persoana înregistrată ca atare de către Organizator la Înregistrare şi este persoana responsabilă din toate punctele de vedere în problemele legate de Echipaj. Nu se poate înscrie un Echipaj de o persoană. În vehiculele înscrise nu pot lua loc alte persoane, decât cu acordul Organizatorului, dar şi Regulamentul de concurs poate conţine menţiuni despre o astfel de permisie. Pe durata Raliului, Membrii Echipajului (pilot şi navigator) pot schimba posturile între ei.

Participanţii sunt Membrii Echipajului, însoţitorii acestora, respectiv toate persoanele -cu excepţia Organizatorului şi Arbitrilor- care iau parte la Eveniment în orice parte sau orice mod, chiar şi ca spectatori. Participanţii la oricare parte a Evenimentului vor respecta prezentul regulament, precum şi orice alte reguli impuse în Eveniment.

Înscrierea este intenţia exprimată a Echipajului de a lua startul şi totodată asumarea respectării prezentul regulament, precum şi a oricăror altor reguli impuse în Eveniment. Înscrierea în sine nu reprezintă dreptul de a lua parte la Eveniment. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza Înscrierea fără nici o motivare în prealabil. Organizatorul poate decide o dată limită de îscriere, precum şi numărul maxim de participanţi.


Roadbook-ul este întocmit de Organizator, este o publicaţie pusă la dispoziţia Echipajelor, conţine ruta exactă a Evenimentului, locul de desfăşurare, datele şi informaţiile necesare desfăşurării etapelor. Echipajele au obligaţia să semneze la start sau la primirea primei Foi de parcurs pentru luarea la cunoştiinţă a roadbook-ului, precum și pentru existenţa tuturor paginilor în ordinea corespunzătoare în acesta.

 

Înregistrarea este condiţia de bază a participării la Eveniment şi se desfăşoară la timpul şi locul indicat de Organizator. Prezenţa Echipajului la Înregistrare este obligatorie. Toate persoanele care pe durata Evenimentului conduc autovehiculul, trebuie să prezinte permisele de conducere valabile, cartea de identitate valabilă a vehiculului şi asigurarea obligatorie valabilă. Aici Echipajele vor primi numerele de concurs, reclamele ce trebuiesc amplasate obligatoriu pe vehicul, roadbook-ul, respectiv toate materialele informative legate de eveniment. Tot aici se vor achita taxele percepute suprafeţelor cu reclame individuale.

Foaia de parcurs este documentul oficial al Echipajului pe durata Evenimentului. Acesta se primeşte la start. Foaia de parcurs se prezintă în toate cazurile la cererea Arbitrilor şi a Organizatorului. Foaia de parcurs conţine timpii impuşi, tot aici Arbitrii notează timpii de sosire sau de trecere. Neprezentarea sau pierderea atrage puncte de penalizare. Organizatorul poate permite schimbarea Foii de parcurs. În acest caz, pe noua Foaie de parcurs se vor trece timpii inscrişi anterior. În spaţiile oficiale ale Foii de parcurs vor face înscrieri numai Arbitrii, respectiv Organizatorul, în caz contrar se atribuie puncte de penalizare. (concurenţii vor face notari în spaţii dedicate)

Instructajul concurenţilor este ţinut de către Organizator. Prezenţa la Instructaj a Echipajelor şi Participanţilor nu este obligatorie, însă Organizatoul nu îşi asumă resposabilitatea problemelor ivite datorită necunoaşterii informaţiilor enunţate la Instructajul concurenţilor. Data şi locul desfăşurării Instructajului concurenţilor este menţionată în Regulamentul de concurs.

Tabela de afişare oficială este aceea suprafaţă unde Organizatorul postează documentele oficiale. Locul acesteia este stabilită în Regulamentul de concurs. Ora afişării documentelor oficiale trebuie de asemenea menţionată.

Dispoziţia executorie este acel document semnat de către Directorul sportiv sau Organizatorului Şef care conţine indicaţii care aduc modificări sau completări la Regulamentul de bază şi la Regulamentul de concurs. Dispoziţiile executorii trebuie să fie înregistrate cu număr şi să fie afişate pe Tabela de afişare oficială.

Recepţia tehnică poate fi prevăzută de Organizator. La aceasta iau parte numai echipajele ce au trecut de Înregistrare. Aici se va verifica starea tehnică a vehiculului, originalitatea acestuia, instrumentele încorporate, se pot stabili Factorii Echipajului. Dacă un vehicul nu corespunde regulilor de bază, arbitrii tehnici pot refuza starul vehiculului.

 

2. ÎNSCRIEREA
Taxa de participare
Taxa de participare este anunţată în Regulamentul de concurs şi anexele acestuia. Regulamentul de concurs hotăreşte ce servicii conţine Taxa de participare şi dacă mai sunt alte cheltuieli obligatorii, a căror neplată pot condiţiona participarea.

Termenul limită de înscriere:
Regulamentul de concurs trebuie să conţină temenul limită exact de înscriere. Organizatorul poate stabili termeni limită diferiţi la Taxe de participare diferite. În cazul plăţii după termenul limită sau la înregistrare, Organizatorul poate percepe o taxa suplimentară. Se consideră înscriere trimisă acele Înscrieri care au ştampila cu data de expediere, data trimiterii prin fax, sau data trimiterii la e-mail-ul oficial pînă în data termenului limită de înscriere.

Confirmarea înscrierii:
Organizatorul are obligaţia confirmării Înscrierii primite în termen de 3 zile. Organizatorul are dreptul să refuze fără nici o justificare Înscrierea cu 3 zile după expirarea Termenului limită de înscriere, ceea ce de asemenea trebuie semnalată în scris în termen de 3 zile de la încheierea Termenului limită de înscriere.

În cazul Refuzării înscrierii, Taxa de paticipare se returnează în termen de 3 zile bancare de la data comunicării refuzului.

Returnarea taxei de participare: Organizatorul este obligat să returneze Taxa de participare numai în cazul Refuzării înscrierii. Taxa de participare nu se returnează în caz de Eliminare sau excludere la Recepţia tehnică.

Condiţia de participare la Raliu este plata Taxei de participare, fie personal sau prin transfer bancar, dar în acest caz suma de bani trebuie să ajungă in contul Organizatorului înainte de Termenul limită de înscriere.


3. DESFĂŞURARE

Evenimentul se desfăşoara pe drum public, cu respectarea tuturor regulilor Codului Rutier în vigoare.

Participanţii trebuie să respecte indicaţiile Organizatorului.

Clasificarea Echipajelor se va face în urma timpilor înregistraţi.

Vehiculul înscris în Raliu poate fi condus pe durata Evenimentului, numai de cele două persoane indicate şi înregistrate de Organizator.

În cazul unei defecţiuni tehnice este permisă şi schimbarea vehiculului, dar în acest caz rezultatul contează numai în clasamentul zilei respective, rezultatele nemaicontând în clasamentul general. Schimbarea vehiculului trebuie discutată în prelabil cu Organizatorul.

 

4. CONTESTAŢII

Contestaţiile se depun în scris, cel târziu la 30 de minute după afişarea rezultatelor pe Tabela de afişare oficială şi se înmânează şi înregistrează în scris la Directorul sportiv sau la Organizatorul Şef. Contestaţiile vor fi analizate de Juriu, acesta urmând să delibereze în cel mult 24 de ore de la data depunerii Contestaţiei şi să transmită în scris părţii interesate rezultatul deliberării.

Taxa contestaţiei este prevăzută în Regulamentului de concurs. În cazul unei contestaţii îndreptăţite, taxa se returnează. În cazul contestaţiilor nedreptăţite sau nejustificate, taxa revine Organizatorului.

 

5. ETAPE

5.1 Etape normale
Fiecare etapă are o viteză medie stabilită. Pentru a respecta această viteză nu este necesară încălcarea regulilor Codului Rutier. Timpii etapelor sunt înscriși în Foaia de parcurs. O etapă normală se desfăşoară între doua puncte de control orar (CO-TC). Începutul ariei puctului de control orar este semnalat printr-un indicator cu un ceas galben. Puctul de control orar (CO-TC) este semnalat printr-un indicator cu un ceas roşu, la 10-50 m distanţă de indicatorul galben. Linia indicatorului galben poate fi depăşită cu un minut înaintea timpului sosirii teoretice. De exemplu, dacă timpul de sosire teoretic este 15:59, atunci indicatorului galben poate fi depăşit începând cu ora 15:58. La Puctul de control orar se va înscrie în Foaia de parcurs timpul măsurat la momentul înmânării Foii de parcurs. Dacă un echipaj depăşeşte cu toată lungimea vehiculului linia indicatorului galben în timpul de sosire teoretic înscris în Foaia de Parcurs, atunci se înregistrează acest timp, chiar dacă predarea Foii de parcurs se întamplă la câteva minunte întârziere. Precizia etapelor este de un minut. Echipajele care sosesc în Punctul de control orar mai repede sau mai târziu faţă de timpul de sosire teoretic, vor primi puncte de penalizare.

După aceasta Participanţii trebuie să părăsescă imediat Punctul de control orar şi să se îndrepte către următorul Punct de control orar (CO-TC) sau către startul următoarei etape 1/100 (1/100E).

Timpul de sosire al etapei este totodată şi timpul de start în următoarea etapă, exceptând cazurile în care Organizatorul nu decide altfel.

Dacă un Echipaj depăşeşte pe traseu alte vehicule participante, este obligat să păstreze spaţiu suficient pentru cei depăşiţi înaintea liniei indicatorului galben al Puctului de control orar pentru regrupare. În cazul întârzierii, vehiculul întârziat primeşte de la Arbitrii un timp identic cu un vehicul sosit la timp. În acest caz are prioritate Echipajul sosit la timp.

Puctele de control orar îşi încep activitatea cu 15 minute înainte de prima sosire teoretică şi îşi încheie activitatea cu 15 minute după ultima sosire teoretică.

Se pot înfiinţa şi Puncte de control orar speciale de către Organizator, unde trebuie sosit în dreptul liniei indicatorului galben cu o precizie de 1/100 de secundă faţă de timpul stabilit. Aici măsurarea se va face cu fotocelulă sau furtun de presiune. Aici se va asigura posibilitatea sosirii cu precizie a mai multor concurenţi în decurs de un minut. Va avea prioritate echipajul sosit la timp.

 

5.2 Etape 1/100 (1/100 E)

Clasificarea se va decide în mare măsură după timpii realizaţi pe aceste etape.

Timpii teoretici sunt înscrişi în foaia de parcurs, iar schiţa circuitului este în Roadbook. Evaluarea timpilor obţinuţi pe Etapele 1/100 se face cu o precizie de o sutime de secundă. 1 sutime de secundă abatere de la timpul teoretic înseamnă 1 punct de penalizare. Etapele 1/100 se află de-a lungul Etapelor normale şi începutul lor este marcat cu indicatoare 1/100. La startul Etapelor 1/100 Echipajele trebuie să oprească.

După start indicatorul cu steag marchează începutul primei măsurători. Pentru oprirea între indicatorele cu steag de start, respectiv de sosire se acordă puncte de penalizare.

Pe etapele 1/100 măsurarea se va face cu fotocelulă, furtun de presiune sau cronometru cu secundar şi starter (în cazul startului tip Le Mans).

Sfârşitul etapei 1/100 este marcată cu indicator cu steag de sosire, iar măsurarea se face cu fotocelulă sau furtun de presiune.

Organizatorul poate anunţa etape combinate, duble, triple sau chiar mai complexe. La începutul şi terminarea măsurătorilor pot fi fotocelule, furtun de presiune sau combinaţii ale acestora. Punctele de start şi sosire vor fi marcate corespunzător.

Organizatorul trebuie să precizeze modul de măsurare fie în Roadbook fie în Foaia de parcurs, respectiv regulamentul corespunzător etapelor.

După terminarea etapelor 1/100, Echipajele trebuie să se deplaseze spre următoarea etapă 1/100 sau spre următorul Punct de control orar.

 

5.3 Opriri

În etapele simple sau combinate 1/100 se penalizează prin puncte de penalizare Opririle între indicatorul de start al etapei 1/100 cu steag de start şi ultimul indicator cu steag de sosire. În cazul în care la sosire este furtun de presiune este interzisă oprirea până ce roţile din spate nu trec peste furtun.

Un Echipaj s-a oprit dacă vehiculul nu se deplasează în mod explicit pe traseu. Cauzele Opririi vor fi decise de Arbitrul etapei împreună cu colegii de etapă.

Dacă pe traseu se află un Punct de control orar intermediar, punct de prim ajutor sau indicator de stop, atunci concurenții se pot opri.


5.4 Traseu greşit

În cazul etapei 1/100 cu slalom, marcarea traseului se va face cu conuri. Părăsirea traseului stabilit, ratarea unui con, răsturnarea conului atrag puncte de penalizare. Ratarea liniei de sosire sau a punctului intermediar de măsurare, atrag penalizarea necompletării traseului.


5.5 Etape speciale

Organizatorul poate înfiinţa etape speciale, care pot fi etape de menţiere a mediei sau de mers înapoi. Principiul fundamental în acest caz este exactitatea măsurării, astfel ca fiecare participant să beneficieze de şanse egale.


5.6 Poziţia ocupanţilor în vehicul în timpul etapelor 1/100

Pe etapele 1/100 membrii Echipajului vor ocupa locurile din faţă a vehiculului. Este interzisă aplecarea în afara geamurilor laterale ale vehicului, iar dacă vehiculul nu este dotat cu geamuri laterale, atunci în afara liniei verticale ale uşilor laterale sau marginii habitaclului. Contravenienţii atrag penalizarea necompletării traseului.


5.7 Punct de control intermediar (CI-CP)

Pe etape mai lungi, trebuie controlată trecerea prin puncte intermendiare. La puctul de control intermediar nu este importantă ordinea plecării, se verifică numai trecerea prin punct. Semnul Punctului de control intermendiar (CI-CP) este simbolul unei ştampile pe tablă roşie. În roadbook nu este obligatorie marcarea Punctului de control intermendiar (CI-CP secret). Sfârşitul postului este marcat cu un con sau panglică. Trecerea prin Puctul de control intermediar se face numai din sensul corect. Trecerea prin Puctul de control intermediar din sens opus, depăşirea sfârşitului postului atrag puncte de penalizare. La Puctul de control intermediar oprirea obligatorie absolvă participantul de interdicţia de oprire în Etapa 1/100.


6. EVALUARE

Rezultat final: Rezultatul unui Echipaj este suma punctelor de penalizare acumulate înmulţite cu factorii şi scăderile necesare.

Câştigător: este acel Echipaj care are cele mai puţine puncte de penalizare.

În cazul Egalităţii de puncte, clasamentul se va decide în funcţie de timpii mai mici obţinuţi în Etapele 1/100. În cazul egalităţii la clasamentul pe etape, se va decide în funcţie de vechimea vehiculului.

Premii speciale: Organizatorul poate decerna orice premiu special, indiferent de rezultatul final.


Factorii

Rezultatele obţinute pe parcursul Raliului pot fi modificate prin Factori şi rezultate anulate. Organizatorul are posibilitatea aplicării sau ignorării acestor Factori. Aplicarea sau neaplicarea factorilor se stabileşte în Regulamentul de concurs. Factorii măresc timpii obţinuţi la Etapele 1/100, Etapele de regularitate şi Etapele speciale, dar nu influenţează alte penalizări. Punctele de penalizare maxime obţinute pe Etapele simple sau combinate nu sunt influenţate de factori.


Factorul digital (dacă este menţionat în Regulamentul de concurs)

Echipajele care utilizează instrumente electronice ajutătoare, ceasuri electronice sau digitale, tahografe sau instrumente de navigare în orice moment al Raliului, vor primi un factor 2X la rezultatele obţinute pe Etapele 1/100.

Telefoanele mobile, ceasurile de bord analogice sau digitale, ceasurile de mână se pot utiliza la măsurarea Etapelor normale, dar la Etapele 1/100 se pot utiliza numai cu adăugarea factorului 2X.

Dispozitivele de măsurare ale distanţei, cu alimentare electronică şi afişare mecanică sunt permise,dar numai cu funcţie de măsurare ale distanţei.

Arbitrii au dreptul să verifice vehiculul pe parcursul Raliului dacă acesta este dotat cu instrumente de măsurare. Dacă Echipajul nu doreşte să supună vehiculul verificării, Arbitrii vor aplica la toate etapele factorul 2X inclusiv retroactiv. La startul în Etapa 1/100, Arbirul poate solicita prezentarea instrumentului de măsură. Dacă se observă utilizarea unui instrument electronic, se aplică şi retroactiv factorul 2X.


Factor de an (dacă este menţionat în Regulamentul de concurs)

Ultimele două caractere ale anului de fabricaţie dau factorul fracţionar, cu care trebuie inmulţite rezultatele obţinute la Etapele 1/100. Stabilirea acestui factor în cazuri discutabile cade în sarcina Juriului. De exemplu: Anul de fabricaţie 1971, factorul de an = 1,71.

 

Handicap automat (dacă este menţionat în Regulamentul de concurs)

În cazul vehiculelor cu schimbător automat la factorul Echipajului se mai adaugă un handicap de 0,1.

Dacă la Raliu nu se specifică un alt factor, atunci acesta este 1,1.

 

Rezultat anulabil (dacă este menţionat în Regulamentul de concurs)

Rezultatul cel mai slab al fiecărui Echipaj se va anula de către Organizator. Acest lucru se aplică numai la Rezultatul final, nu şi la rezultatele parţiale. Rezultatul anulabil se aplica excusiv rezultatelor şi penalizărilor timpilor obţinuţi la Etapele 1/100, Etapele de regularitate şi Etapele speciale; nu se poate aplica în cazul abaterilor de la codul rutier.

 

Utilizarea sumei factorilor (dacă este menţionat în Regulamentul de concurs)

Valoarea Handicapului automat se adaugă la Factorul de an, după care se înmulţesc cu ceilalţi factori. Factorul final va avea precizie de două zecimale. Rotunjirea se va face prin renunţarea la restul zecimalelor.


Puncte de penalizare / de eroare

Abaterea de o sutime de secundă de la timpul teoretic al Etapei 1/100 E (fără factor)  - 1 punct
Punctaj de penalizare maxim pentru timpii din Etapa 1/100 E (fără factor)  - 1000 puncte
Punctaj de penalizare maxim pentru timpii din etapa 1/100 E combinată (fără factor) - 1000 puncte
Sosire timpurie / întârziată la Punctul de control orar per minut - 100 puncte
Sosire timpurie / întârziată la Punctul de control orar cu peste 20 minute - 2000 puncte
Ratarea unui Punct de control orar - 2000 puncte
Ratarea unui Punct de control orar intermediar - 200 puncte
Sosirea în Punctul de control orar din altă direcţie decât cea prescrisă - 100 puncte
Neterminarea sau ratarea unei Etape speciale 1/100 E sau penalizare maximă acumulată împreună cu factori pe Etape 1/100 E - 2000 puncte
Ratarea sau neterminarea unei probe din combinata 1/100 - 2000 puncte
Oprire sau mersul înapoi pe Etapa 1/100 E cronometrată - 1000 puncte
Ratarea porţilor sau atingerea lor pe Etapa 1/100 cronometrată - 100 puncte
Neprezentarea Foii de parcurs, înscrieri în rubricile oficiale sau pierderea ei - 200 puncte
 
Puncte de penalizare pentru depăşirea vitezei (dacă este menţionat în Regulamentul de concurs)

În cazul depăşirii vitezei legale se pot acorda punte de penalizare. Acordarea acestor puncte de penalizare se va face în urma anunţării acestui lucru de către organele de poliţie, Echipajul urmând să se supună obligaturiu. Organizatoul va analiza reclamaţia şi va acorda punctele de penalizare.


Puncte de penalizare pentru depăşire vitezei.

depăşire de 1%-10% = 0 puncte de penalizare

depăşire de 11%-20% = 10 puncte de penalizare

depăşire de 21%-30% = 30 puncte de penalizare

depăşire de 31%-40% = 50 puncte de penalizare

depăşire de peste 40% = 100 puncte de penalizare

 

7. RECLAME

Raliurile sunt sprijinite de sponsori, din acest motiv vor fi incluse în program produsele şi/sau reclamele acestora.

Acordul cu sponsorii este dreptul exclusiv al Organizatorului.

Echipajele sunt obligate ca pe tot parcursul Raliului să afişeze însemnele sponsorilor în modul prescris de Organizator (de ex. expunerea de reclame pe vehicul).

Echipajele, după obţinerea acordului scris al Organizatorului, pot afişa pe vehiculul propriu reclame sponsorilor proprii.

Dacă reclamele sposorilor proprii depăşesc suprafaţa alocată de Organizator, Echipajul este obligat să achite la Înregistrare o taxă stabilită, care poate ajunge şi la 100% din taxa de înscriere.

 

8. ELIMINAREA

Eliminarea din orice motiv este cu titlu obligatoriu asupra Echipajului, iar acesta nu poate cere Organizatorului nici o despăgubire.
Organizatorul are dreptul eliminării Echipajului din Raliu.

- dacă vehiculul nu dispune de acte necesare circulaţiei pe drumurile publice, numere de înmatriculare, numere de concurs, respectiv dacă starea tehnică sau estetică nu corespunde cerinţelor Organizatorului;

- dacă vehiculul nu afişează însemnele sponsorilor în modul prescris (conform punctul 7);

- dacă vehiculul afişează însemne ale sponsorilor fără aprobarea Organizatorului;

- dacă Echipajul participă la eveniment printr-un alt mod decât cel de la Înregistrare;

- dacă se încalcă grav regulile Codului Rutier;

- în urma deciziei luate de Organizator ca sancţiune pentru încălcarea Regulamentului de concurs;

- decizia Eliminării se va lua după audierea Juriului.

 

9. RESPOSABILITĂŢI
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în nici un fel pentru eventualele daune sau accidente întâmplate pe durata Raliului.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori din Roadbook. Membrii Echipajului sau alţi Participanţi nu pot emite pretenţii către Organizator sau terţi în acest sens. Organizatorul are obligaţia să schimbe Roadbook-ul greşit înaintea startului oficial al Echipajului, la cererea acestuia.

Organizatorul are obligaţia să se asigure ca reclamele afişate obligatoriu să nu provoace daune nici la aplicarea lor, dar nici la eliminarea lor, însă Echipajul are obligaţia să comunice în scris Organizatorului, înaintea aplicării reclamelor, eventualele probleme legate de acestea. Amânarea acestei comunicări, absolvă Organizatorul de orice răspundere legată de eventualele daune provocate de aplicarea reclamelor.

 

10. FOTO, FILM, MEDIA

Pe durata Raliului, Oraganizatorul şi alte persoane fizice şi juridice delegate de Organizator, pot realiza materiale foto, video, audio despre Participanţi şi/sau vehiculele participante. În legătură cu aceste materiale, Membrii Echipajului sau alţi Participanţi nu pot emite pretenţii către Organizator sau utilizatorii de drept al înregistrărilor.